Memòria - El Joc de los ODS - juego de Objetivos de Desarrollo Sostenible

Vaya al Contenido

Memòria

El joc d'Objectius de Desenvolupament Sostenible - Joc d'utilitat pública i gratuït – II Concurs “ Campanya de Comunicació dels ODS 2019 “ - Agenda 2030 – Primer premi categoría B: Disseny d’un  jop  utilizant mitjans no digitals  -  Universitat de València – Generalitat Valenciana - El juego de Objetivos de Desarrollo Sostenible - Juego de utilidad pública y gratuito – II “Concurso Campaña de Comunicación de los ODS 2019 “ - Agenda 2030 – Primer premio categoría B: Diseño de un juego utilizando medios no  digitales - Universitat de València – Generalitat Valenciana - © 2019


Resolució de 1 de març de 2019 – Generalitat Valenciana - La Universitat de València a través del Vicerector d'Internacionalització i Cooperació convoca el - II Concurs “ Campanya de Comunicació dels ODS” per a la participació de la comunitat universitària de la Universitat de València en la divulgació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Memòria explicativa de “El Joc de” Objectius de Desenvolupament Sostenible

- Fonamentació, objectius i metodologia.

 • Aquest joc està basat en el concepte d'un joc clàssic de taula que es remunta a 1903 d'Elizabeth Magie Phillips, que va sol·licitar una patent d'un joc anomenat The Landlord's Game. Diversos jocs de taula semblants es van desenvolupar a partir de 1906 i fins a la dècada de 1930. En 1935 va aparéixer el Monopoly amb Charles Darrow, però va anar Parker Brothers i les seues companyies les que ho van donar a conéixer als Estats Units durant el segle XX i fins als nostres dies sent un joc mundialment conegut.
 • L'objectiu d'aquest joc és divulgar, difondre i donar a conéixer millor els 17 ODS , les propostes de l'ONU sobre el futur del planeta dins de l'agenda 2030, el nostre paper com a individus i com a ciutadans/as responsables amb la Prosperitat, la Pau i les Aliances en un canvi global i sobretot entretindre i fer passar als joves unes bones estones jugant a aquest encantador joc de taula.
 • L'objectiu del joc és aconseguir la major quantitat de Projectes i Macro Projectes dels 17 ODS.
 • La metodologia de joc és bastant senzilla i coneguda, ja que la majoria de les persones majors han jugat molt durant la seua joventut i si se'ls explica, els xiquets aprenen ràpid.
 • Per a començar el joc cal comptar com a mínim amb 2 jugadors. Es col·loquen les fitxes i les cartes sobre el tauler, es posen les fitxes en la casella d'eixida, s'agafen els daus i es llancen alternativament per torns.
 • Aquest joc és una creació grafica de la imaginació del seu autor, així com els seus dibuixos i contingut, només els seus logos i els dibuixos de ODS han sigut obtinguts de la web oficial.


Memoria explicativa de “El Joc de” Objetivos de Desarrollo Sostenible

- Fundamentación, objetivos y metodología.

 • Este juego está basado en el concepto de un juego clásico de mesa que se remonta a 1903 de Elizabeth Magie Phillips, que solicitó una patente de un juego llamado The Landlord's Game. Varios juegos de mesa parecidos se desarrollaron a partir de 1906 y hasta la década de 1930. En 1935 apareció el Monopoly con Charles Darrow, pero fue Parker Brothers y sus compañías las que lo dieron a conocer en Estados Unidos durante el siglo XX y hasta nuestros días siendo un juego mundialmente conocido.
 • El objetivo de este juego es divulgar, difundir y dar a conocer mejor los 17 ODS , las propuestas de la ONU sobre el futuro del planeta dentro de la agenda 2030, nuestro papel como individuos y como ciudadanos/as responsables con la Prosperidad, la Paz y las Alianzas en un cambio global y sobre todo entretener y hacer pasar a los jóvenes unos buenos ratos  jugando a este encantador juego de mesa.
 • El objetivo del juego es conseguir la mayor cantidad de Proyectos y Macro Proyectos de los 17 ODS.
 • La metodología de juego es bastante sencilla y conocida, ya que la mayoría de las personas mayores han jugado mucho durante su juventud y si se les explica, los niños aprenden rápido.
 • Para comenzar el juego hay que contar como mínimo con 2 jugadores. Se colocan las fichas y las cartas sobre el tablero, se ponen las fichas en la casilla de salida, se cogen los dados y se lanzan alternativamente por turnos.
 • Este juego es una creación grafica de la imaginación de su autor, así como sus dibujos y contenido, solo sus logos y los dibujos de ODS han sido obtenidos de la web oficial.


Regreso al contenido