Memòria - El Joc de los ODS - juego de Objetivos de Desarrollo Sostenible

Vaya al Contenido

Memòria

El joc d'Objectius de Desenvolupament Sostenible - Joc d'utilitat pública i gratuït – II Concurs “ Campanya de Comunicació dels ODS 2019 “ - Agenda 2030 – Primer premi categoría B: Disseny d’un  jop  utilizant mitjans no digitals  -  Universitat de València – Generalitat Valenciana - El juego de Objetivos de Desarrollo Sostenible - Juego de utilidad pública y gratuito – II “Concurso Campaña de Comunicación de los ODS 2019 “ - Agenda 2030 – Primer premio categoría B: Diseño de un juego utilizando medios no  digitales - Universitat de València – Generalitat Valenciana - © 2019 - The game of Sustainable Development Goals - Free and public utility game - II "Communication Campaign Contest of the SDGs 2019" - Agenda 2030 - First prize category B: Design of a game using non-digital media - Universitat de València - Generalitat Valenciana - © 2019-2022


Resolució de 1 de març de 2019 – Generalitat Valenciana - La Universitat de València a través del Vicerector d'Internacionalització i Cooperació convoca el - II Concurs “ Campanya de Comunicació dels ODS” per a la participació de la comunitat universitària de la Universitat de València en la divulgació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.
Resolución de 1 de marzo de 2019 - Generalitat Valenciana - La Universidad de Valencia a través del Vicerrector de Internacionalización y Cooperación convoca el - II Concurso “Campaña de Comunicación de los ODS” para la participación de la comunidad universitaria de la Universidad de Valencia en la divulgación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Resolution of March 1, 2019 - Generalitat Valenciana - The University of Valencia, through the Vice-Chancellor of Internationalization and Cooperation, calls the - II Contest "Communication Campaign of the SDGs" for the participation of the university community of the University of Valencia in the dissemination of the Sustainable Development Goals.

Memòria explicativa de “El Joc de” Objectius de Desenvolupament Sostenible

- Fonamentació, objectius i metodologia.

 • Aquest joc està basat en el concepte d'un joc clàssic de taula que es remunta a 1903 d'Elizabeth Magie Phillips, que va sol·licitar una patent d'un joc anomenat The Landlord's Game. Diversos jocs de taula semblants es van desenvolupar a partir de 1906 i fins a la dècada de 1930. En 1935 va aparéixer el Monopoly amb Charles Darrow, però va anar Parker Brothers i les seues companyies les que ho van donar a conéixer als Estats Units durant el segle XX i fins als nostres dies sent un joc mundialment conegut.
 • L'objectiu d'aquest joc és divulgar, difondre i donar a conéixer millor els 17 ODS , les propostes de l'ONU sobre el futur del planeta dins de l'agenda 2030, el nostre paper com a individus i com a ciutadans/as responsables amb la Prosperitat, la Pau i les Aliances en un canvi global i sobretot entretindre i fer passar als joves unes bones estones jugant a aquest encantador joc de taula.
 • L'objectiu del joc és aconseguir la major quantitat de Projectes i Macro Projectes dels 17 ODS.
 • La metodologia de joc és bastant senzilla i coneguda, ja que la majoria de les persones majors han jugat molt durant la seua joventut i si se'ls explica, els xiquets aprenen ràpid.
 • Per a començar el joc cal comptar com a mínim amb 2 jugadors. Es col·loquen les fitxes i les cartes sobre el tauler, es posen les fitxes en la casella d'eixida, s'agafen els daus i es llancen alternativament per torns.
 • Aquest joc és una creació grafica de la imaginació del seu autor, així com els seus dibuixos i contingut, només els seus logos i els dibuixos de ODS han sigut obtinguts de la web oficial.


Memoria explicativa de “El Joc de” Objetivos de Desarrollo Sostenible

- Fundamentación, objetivos y metodología.

 • Este juego está basado en el concepto de un juego clásico de mesa que se remonta a 1903 de Elizabeth Magie Phillips, que solicitó una patente de un juego llamado The Landlord's Game. Varios juegos de mesa parecidos se desarrollaron a partir de 1906 y hasta la década de 1930. En 1935 apareció el Monopoly con Charles Darrow, pero fue Parker Brothers y sus compañías las que lo dieron a conocer en Estados Unidos durante el siglo XX y hasta nuestros días siendo un juego mundialmente conocido.
 • El objetivo de este juego es divulgar, difundir y dar a conocer mejor los 17 ODS , las propuestas de la ONU sobre el futuro del planeta dentro de la agenda 2030, nuestro papel como individuos y como ciudadanos/as responsables con la Prosperidad, la Paz y las Alianzas en un cambio global y sobre todo entretener y hacer pasar a los jóvenes unos buenos ratos  jugando a este encantador juego de mesa.
 • El objetivo del juego es conseguir la mayor cantidad de Proyectos y Macro Proyectos de los 17 ODS.
 • La metodología de juego es bastante sencilla y conocida, ya que la mayoría de las personas mayores han jugado mucho durante su juventud y si se les explica, los niños aprenden rápido.
 • Para comenzar el juego hay que contar como mínimo con 2 jugadores. Se colocan las fichas y las cartas sobre el tablero, se ponen las fichas en la casilla de salida, se cogen los dados y se lanzan alternativamente por turnos.
 • Este juego es una creación grafica de la imaginación de su autor, así como sus dibujos y contenido, solo sus logos y los dibujos de ODS han sido obtenidos de la web oficial.The Game of Sustainable Development Goals” - MEMORANDUM
 
-    Basis, targets and methodology.

 • This game is based on the concept of the classical game board created in 1903 by Elizabeth Magie Phillips, who solicited the copyright for a game called The Landlord's Game. Several similar board games were developed from 1906 until the 30´s. In 1935 Monopoly was created by Charles Darrow, but Parker Brothers were the responsable of the promotion in the USA during the 20th Century until being one of the most famous game around the world.
 • The aim of this game is to promote and make the 17 SDG better known. These are the UN proposals for the planet in the future within the Agenda 2030. Our role as a responsable citizens with the Prosperity, Peace and Alliance in a global change and overall to entertain and make young people have a good time playing this nice board game.
 • The goal of the game is to achieve the most Project and Macro Projects of the 17 SDG.
 • The methodology is quite simple and well-known, since most of older people have played a lot during their youth and, if it is explained properly, the children will learn to play it quickly too.
 • To start the game it is needed at least two players. The player pieces and cards must be put on the Game Board. The player pieces must be put on the square GO, the dices must be taken and thrown alternately in turns.
 • This game is a graphic creation of the author's imagination, as well as its drawings and content, only its logos and SDG pictures have been obtained from the official website.

         

Regreso al contenido